Doty Photo Co. | 120 Film and Polaroid.

On the farm.